Quallenbucht

November 14th, 2018


Location: At Marjan, Split
Camera: Olympus OM2
Film: Kodak, Ektar100
Karligraphie No.: 2018/095